Kirke- og kulturmedarbejder søges til Ishøj Sogn

Kirke- og kulturmedarbejder søges til Ishøj Sogn


# Aktuelt
Udgivet af Sophie Nielsen, tirsdag d. 3. september 2019, kl. 10:22

Menighedsrådet i Ishøj søger en medarbejder til en deltidsstilling på 25 timer/uge som Kirke- og kulturmedarbejder med fokus på kirkepædagogisk arbejde for børn og unge.

Ansøgning og ansættelse:
Ansøgningsfrist: 19. september kl. 19.30. Forventet ansættelse fra 1. november 2019 eller hurtigst muligt derefter. Nærmere oplysninger om stillingen fås også ved henvendelse til Sognepræst Sophie Nielsen tlf. 2484 0406 og sognepræst Ane Øland Bækgaard tlf. 2466 1886.
Ansøgninger sendes til 7151fortrolig@sogn.dk


Kirke- og kulturmedarbejder søges til Ishøj Sogn

Deltidsstilling 25 timer Ansøgningsfrist: Forventet ansættelse fra 1. november eller hurtigst muligt derefter.

Vil du arbejde med børn/unge i Ishøj? Menighedsrådet ved Ishøj sogn søger en medarbejder i en deltidsstilling som kirke- og kulturmedarbejder. Stillingen er i sin nuværende udformning ret ny og har fokus på kirkepædagogisk arbejde for børn og unge. Du vil derfor være med til at forme rammerne og være medskabende på den konkrete udmøntning af stillingens indhold i et multikulturelt og socialt meget sammensat sogn.

Stillingens indhold: Vi ønsker en medarbejder med selvstændigt ansvar for at planlægge og igangsætte minikonfirmandundervisning i vores to kirker (lørdage og hverdage), i samarbejde med sognets præster at planlægge og afholde særgudstjenester og besøg fra børneinstitutioner og kirker, samt andre aktiviteter for områdets børn og unge, f.eks. kirkelige tilbud i ferietiden. Derudover skal vores kirke-kulturmedarbejder stå for et ugentligt hold babysalmesang og forløb med tumlingesalmesang/ulvetime for større børn.

En vigtig side af arbejdet drejer sig om opsøgende arbejde over for lokalområdets skoler og institutioner, aktiv deltagelse i lokale festivaler og beboeraktiviteter, samt inddragelse og koordinering af frivillige.

Som ansat i Ishøj bliver du del af en gruppe medarbejdere, der arbejder tæt sammen og derfor også prioriterer tid til fælles planlægning og samarbejde. Du vil komme til at indgå i samarbejdet med fem præster og arbejde ved to kirker; Ishøj Kirke og Vejleå Kirke med fast arbejdssted og kontor i sidstnævnte. Afstanden mellem de to kirker er 4 km. Og kan tilbagelægges både i bil, på cykel og med offentlig transport.

Faglige kompetencer og personlige evner: Vi lægger vægt på, at du har en relevant faglig erfaring eller uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder (3K), lærer, pædagog eller lignende, og at du besidder kompetencer til: At arbejde både selvstændigt og sammen med andre. At nytænke og udvikle både kirkeligt og pædagogisk At omgås og engagere dig i mange forskellige mennesker At holde mange bolde i luften, men også kunne afgrænse dit arbejde. Det ville være dejligt, hvis du kan spille et instrument, men det er ikke et krav.

Sognet: Ishøj sogn er en del af Ishøj-Torslunde pastorat og omfatter ca. 22.000 beboere, hvoraf de 46% er medlemmer af Folkekirken. 40% af sognets beboere har udenlandsk baggrund, hvorfor vi til stadighed forsøger at holde kirken i en udvikling, der svarer herpå. I den forbindelse lægger vi stor vægt på åbenhed og samarbejde overfor lokalområdets andre folkelige aktører. Selvom sognet og bebyggelsen i Ishøj er stor og tæt er følelsen af tilhør og fællesskab tilsvarende stor, hvorfor opgaven for kirke og sogn hele tiden er at finde sin egen plads i den større sammenhæng.

Ansættelse:

Ansættelse sker ved Ishøj Sogns Menighedsråd, Ishøj Boulevard 1, i Ishøj.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Aflønning:

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 192.155 kr. – 254.605 kr. Fikspunktet er 201.763 kr. Alle beløb er angivet i nutidskroner for 25 timer/uge.

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 201.763 kr. – 288.233 kr. Fikspunktet er 211.371 kr. Alle beløb er angivet i nutidskroner for 25 timer/uge.

Løn, samt evt. tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og fagforeningen ”Kirkekultur.nu”

Ansøgning vedlagt CV mv. sendes til Menighedsrådet i Ishøj på e-mail til 7151fortrolig@sogn.dk Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 39.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.